Terms&Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

Filmandglass.com และผู้ร่วมค้าให้บริการคุณ หากคุณได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ Filmandglass.com ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเรา กรุณาอ่านรายละเอียด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Filmandglass.com ได้ทำการตกลง ยินยอม และยอมรับตามข้อผูกมัดทางกฎหมายทุกอย่างในเงื่อนไขการให้บริการที่แจ้งไว้ ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาดูที่ข้อความเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจเรามากขึ้น
การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม Filmandglass.com หรือส่งเมล์ถึงเรา ถือได้ว่าคุณได้ติดต่อกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะได้รับการติดต่อจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์
เราจะติดต่อคุณผ่านทางเมล์หรือแจ้งเป็นประกาศในเว็บไซต์ คุณตกลง ยอมรับในข้อความ ประกาศ ข้อความแจ้งและการติดต่อด้านอื่นๆที่เราจัดให้เป็นลายลักษณ์อักษรในทาง อิเล็กทรอนิกส์

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเนื้อหาในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น โลโก้ ไอคอน ภาพ เสียง การถ่ายโอนข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และซ็อฟแวร์ เป็นทรัพย์สินของ Filmandglass.com หรือเป็นของผู้ผลิตเนื้อหาและเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา การรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Filmandglass.com เป็นทรัพย์สินของ Filmandglass.com แต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า

และเครื่องหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Filmandglass.com ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Filmandglass.com อีกทั้งยังรวมถึงภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น โลโก้ คำ ตัวหนังสือ และชื่อสำหรับการให้บริการ ฯลฯ รวมเรียกเป็น เครื่องหมายการค้า ของ Filmandglass.com ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ Filmandglass.com ให้เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ไม่ได้เกิดจากหรือเป็นของ Filmandglass.com และก่อให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งการกระทำใดๆที่เป็นการทำให้ Filmandglass.com เสื่อมเสีย

การปฏิเสธและจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ Filmandglass.com ไม่สามารถรับประกันข้อมูล และส่วนประกอบดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากความผิดพลาด รวมถึงไม่สามารถรับประกันผลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของ Filmandglass.com, หรือความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือการกระจายเนื้อหาข้อมูล การบริการ หรือการทำการค้าผ่าน Filmandglass.com เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย Filmandglass.com บนพื้นฐานของ “ตามสภาพของสินค้า/ข้อมูลที่เป็นอยู่” และหลักของ “ตามที่สินค้า/ข้อมูลนั้นถูกหามาได้” ไม่รับรองหรือไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับบทความ เนื้อหา ข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด, Filmandglass.com ขอปฏิเสธการให้การรับประกันทั้งปวงไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยปริยายในความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมเพื่อการใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง Filmandglass.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์, หรือจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเว็บไซต์ , รวมถึงและไม่จำกัดเพียงผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเฉพาะเจาะจง Filmandglass.com ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาที่แจ้งก่อนได้รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นขึ้นอยู่กับการหาได้/การมีอยู่ และอาจหมดได้ทุกเมื่อ หากเราไม่สามารถจัดหาได้ตามคำสั่งซื้อของคุณ, เราจะแนะนำทางเลือกอื่นให้คุณหรือคืนเงิน

บัญชีของคุณ

Filmandglass.com จำหน่ายสินค้าสำหรับเด็ก, แต่ขายสินค้าเหล่านี้ให้ผู้ใหญ่ , ผู้ซึ่งสามารถชำระเงินโดยบัตรเครดิต หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาใช้บริการ Filmandglass.com ภายใต้ความดูแลของ บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเท่านั้น Filmandglass.com และผู้ร่วมค้าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ, ยกเลิกบัญชี , ตัดทอนหรือแก้ไขเนื้อหา , หรือระงับคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

Filmandglass.com พยายามให้คำอธิบายผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบมีความถูกต้องมากที่ สุด อย่างไรก็ตาม Filmandglass.com ไม่สามารถรับประกันข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ทันกาลเวลา และปราศจากความผิดพลาด หากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Filmandglass.com ไม่ได้เป็นอย่างที่อธิบายไว้ ทางแก้ไขวิธีเดียวคือการคืนสินค้าที่ยังไม่ถูกเปิดใช้

นโยบายเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และความสมบูรณ์ทางกฎหมาย

กรุณาทำความเข้าใจในนโยบายอื่นๆของเรา,ซึ่งอยู่ใต้หัวข้อบริการลูกค้า ในเว็บไซต์ คุณตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่แจ้งไว้ในนโยบายเหล่านั้นด้วยเมื่อคุณเยี่ยมชม Filmandglass.com เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบาย และเงื่อนไขการใช้เมื่อใดก็ได้ ถ้าเงื่อนไขใดๆก็ตามไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และใช้บังคับไม่ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อการมีผลสมบูรณ์ของข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นใดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงฉบับนี้

ความผิดพลาดและขาดตกบกพร่อง

เราไม่มีความรับผิดใดๆที่เกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์/ใส่ข้อมูล หรือข้อมูลไม่ถูกต้องที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล ราคา และการลดราคา ที่แจ้งไว้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องบอกกล่างล่วงหน้า

ส่วนของการสมัครสมาชิก

 1. ผู้ใช้จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิพิเศษต่างๆภายใน Filmandglass.com ได้
 2. ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ที่เป็นความจริงเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ส่งสินค้า หากทาง Filmandglass.com ตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมา ไม่เป็นความจริง ทาง Filmandglass.com มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม
 3. การสมัครสมาชิกกับ Filmandglass.com นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
 4.  ผู้ใช้สามารถใช้งานชื่อผู้ใช้ที่สมัครขึ้นมาใหม่ได้ทันทีหลังจากที่สมัครแล้ว
 5. ห้ามใช้ชื่ออีเมลในการสมัครที่เป็นชื่อที่มีคำหยาบคาย เสียดสี ดูหมิ่น บุคคลใดบุลคลหนึ่งเป็นอันขาด หากทาง Filmandglass.com พบเห็น จะทำการยกเลิกสมาชิกนั้นทันที
 6. ทาง Filmandglass.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ในด้านข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูล ทุกๆอย่างภายในเว็บไซด์ หากมีการสูญหาย จากการถูกจารกรรม ความผิดพลาดจากระบบของเครื่อง Server หรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเว็บไซด์ ทั้งสิ้น
 7. หากผู้ใช้พบความไม่ปกติภายในเว็บ Filmandglass.com สามารถแจ้งได้ที่ contact@Filmandglass.com หรือสายด่วนที่ 087-785-0808ทันทีที่พบเห็น
 8. ผู้ใช้จำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงทั้งหมด ก่อนที่จะสมัครสมาชิกกับทาง Filmandglass.com เพื่อทำรายการต่างๆภายใน Filmandglass.com
 9. หากผู้ใช้สมัครสมาชิกเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานต่างๆของร้าน Filmandglass.com

 

ส่วนของการทำรายการสั่งซื้อสินค้า

 1. สมาชิกจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการซื้อสินค้าว่าถูกต้องก่อนทุกครั้งก่อนที่จะทำรายการ
 2. หากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำรายการซื้อสินค้า อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของรายการสินค้า ทาง Filmandglass.com จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีนี้ เนื่องจากได้ระบุไว้ในข้อ 1 แล้ว
 3. สินค้าที่ทางสมาชิกสั่งซื้อบางรายการ สินค้าอาจหมด ดังนั้นเพื่อความแน่ใจ ควรติดต่อกับทาง Filmandglass.com ก่อนทำรายการสั่งซื้อหรือสายด่วนที่ 087-785-0808
 4. ในการสั่งซื้อสินค้าใน Filmandglass.com สมาชิกจำเป็นจะต้องยอมรับข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้าก่อน หากไม่สามารถยอมรับข้อตกลง กรุณายกเลิกการทำรายการสั่งซื้อ
 5. หลังจากทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถติดตามสถานะของรายการผ่านเมนูบัญชีของสมาชิกได้
 6. หากทาง Filmandglass.com  พบเห็นว่า ทางสมาชิก ทำรายการสั่งซื้อสินค้าเล่นๆ โดยที่ไม่ต้องการสั่งซื้อจริง เพื่อเป็นการสร้างปัญหาให้กับระบบของ Filmandglass.com แล้วนั้น ทางเราจะยกเลิกสมาชิกท่านนั้นทันที
 7. สินค้าส่วนใหญ่ของร้านจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ และมีจำนวนจำกัด หากสมาชิกท่านใดสั่งซื้อสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินผ่านธนาคารที่กำหนด ภายใน 3 วันนับตั้งแต่ได้ทำรายการสั่งซื้อ หากเกินจากนี้ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน เพื่อที่จะได้นำสินค้าออกมาจำหน่ายให้สมาชิกท่านอื่นต่อไป
 8. สมาชิกจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงการจัดส่ง ทั้งหมดก่อนทำรายการสั่งซื้อสินค้า
 9. สมาชิกจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงในการทำรายการสั่งซื้อทั้งหมดก่อนทำรายการสั่งซื้อสินค้ากับทาง Filmandglass.com

ส่วนของการจัดส่งสินค้า

 1. สมาชิกจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ในการส่งสินค้า และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ตามความเป็นจริง มิเช่นนั้น ทาง Filmandglass.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหาย ของสินค้าทั้งหมดที่ทำรายการสั้งซื้อ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ได้ด้วย
 2. สินค้าทั้งหมดภายใน Filmandglass.com จะมีการจัดส่งโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) วิธีเดียว เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มการรับประกันความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าที่จัดส่งได้ ค่าจัดส่งจะคิดตามอัตราน้ำหนักของสินค้า โดยสมาชิกสามารถดูอัตราค่าบริการได้ที่ตระกร้าสินค้า หลังจากหยิบสินค้าลงตระกร้าแล้ว
 3. การส่งสินค้า จะส่งให้หลังจากที่สมาชิกได้ชำระเงินค่าสินค้า, ค่าจัดส่ง และยอดเงินที่สมาชิกชำระเงินเข้ามาในบัญชีของร้าน Filmandglass.com สามารถถอนได้แล้วเท่านั้น
 4. ทาง Filmandglass.com จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ไม่มีเราเป็นสาเหตุให้ล่าช้า ในทุกๆสาเหตุที่เกิดขึ้น
 5. ทาง Filmandglass.com ไม่มีนโยบายในการรับสินค้าคืนหลังจากชำระเงินและจัดส่งสินค้าไปแล้ว ฉะนั้นก่อนสั่งซื้อโปรดพิจราณาสินค้าให้รอบคอม หากสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่087-785-0808หรือ contact@Filmandglass.com
 6. หรือกรณีการคืนสินค้าจำเป็นต้องมีเหตุผลมากพอที่ Filmandglass.com จะพิจารณาให้คืนสินค้าได้เท่านั้น
 7. สมาชิกจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงในการจัดส่ง ก่อนการทำรายการสั่งซื้อสินค้า

 

นโยบายในการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าประกัน Filmandglass.com เป็นสินค้าใหม่นำเข้าจากต่างประเทศพร้อม รับประกัน 1 ปี ฟรีค่าแรง แต่ไม่รวมค่าอะไหล่เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าจากการใช้งานปกติ
 2. เมื่อท่านซื้อสินค้าประกัน Filmandglass.com ไปแล้วพบปัญหาที่เกิดจากการผลิตภายใน 7 วันแรกเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยไม่ต้องรอซ่อมโดยสภาพสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากเกิน 7 วันไปแล้วจะเป็นการตรวจซ่อมตามปกติ
 3. การประกันเปลี่ยนเครื่องใน 7 วัน ไม่รวมถึงรอยขีดข่วนต่างๆ บนสินค้าซึ่งยากที่จะพิสูจน์ถึงสาเหตุ ดังนั้น กรุณาตรวจเช็คตัวสินค้าให้เรียบร้อยในขณะที่รับสินค้าหากเป็นการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งข้อบกพร่องต่างๆ ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า
 4. หลักฐานที่ต้องใช้ในการใช้สิทธิการรับประกัน ใช้เพียงใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งสินค้าของทาง Filmandglass.com เท่านั้นซึ่งทางเราจะมีการเก็บประวัติและข้อมูลการประกันสินค้าทุกชิ้นในระบบคอมพิวเตอร์ของร้านเราอยู่แล้วหากท่านทำใบเสร็จหรือใบส่งของหาย หรือไม่ได้นำมาด้วยก็สามารถแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับสินค้าได้เช่นกัน

การรับประกันจะสิ้นสุด เมื่อ

 1. สินค้ามีรอยตกกระแทก พบร่องรอยการของน้ำในตัวเครื่อง เกิดเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการกระทำใดๆ ที่มิได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ
 2. สินค้าถูกเปิด ซ่อมแซม หรือดัดแปลง โดยบุคคลหรือศูนย์บริการอื่น